استحکام بنا

در صورت واریز مبلغ به حساب سازمان و دریافت اطلاعات ملک شما برگه سبز استحکام بنا برای شما ارسال میگردد. در صورت عدم واریز فیش، توافقی انجام میگردد ( مشخصات ملک آپلود گردد)….